STADGAR TJEJZONEN

ANTAGNA VID ÅRSMÖTEt 20 APRIL 2016

 

§ 1 NAMN
Föreningens namn är Tjejzonen.

 

 § 2 ÄNDAMÅL

 

Att arbeta preventivt och stärka den psykiska hälsan hos målgruppen.

 

Erbjuda medmänskliga möten på målgruppens villkor

 

Erbjuda meningsfulla volontäruppdrag för ett långsiktigt och givande engagemang mellan volontären och föreningen

 

Informera, utbilda och samverka med aktörer som möter målgruppen i sitt arbete.

 

Opinionsbilda om frågor som rör målgruppens situation och rättigheter

 

Föreningens målgrupp är alla som definierar som tjejer mellan 10 och 25 år. Tjejzonen arbetar utifrån ett barn och ungdomsperspektiv. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.

 

 § 3 MEDLEMSKAP

 

Medlemskap står öppet för alla som vill stödja Tjejzonens ändamål. Som medlem har man rätt att närvara och rösta vid årsmöten samt ge förslag till styrelsesammanträden och årsmöten. Medlemskapet är obligatoriskt för aktiva volontärer och styrelsemedlemmar.

 

 § 4 UTESLUTNING

 

Årsmötet kan utesluta den medlem som på ett allvarligt sätt motverkar föreningens syften. Sådana beslut fattas med enkel majoritet. Om styrelsen anser att ett beslut om uteslutning inte kan vänta till årsmötet kan den med kvalificerad majoritet (2/3) suspendera medlemmen fram till nästa årsmöte då frågan om uteslutning tas upp.

 

§ 5 EKONOMI

 

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret. Budget fastställs av årsmötet. Styrelsen kan besluta om förändringar i budgeten.
Utanordningsrätt tillfaller ordförande och kassör samt dem som styrelsen bemyndigar. Utanordning för betalning får inte göras av den som gjort beställningen (eller motsvarande) eller av den som betalningen riktar sig till.

 

§ 6 ÅRSMÖTET

 

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmöte hålls varje år, senast den 31 maj. Kallelse till årsmöte ska skickas ut till medlemmarna senast fyra veckor före årsmötet.
Förslag från medlemmarna (motioner) eller från styrelsen (propositioner) ska skickas ut senast två veckor före årsmötet. Om så inte har skett, får förslagen endast tas upp till behandling om årsmötet beslutar så med kvalificerad majoritet (2/3). Vid omröstning tillämpas enkel majoritet (gäller inte omröstning under § 4, 12 samt 13). Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst, utom vid sluten omröstning, då lotten skiljer. Vid årsmötet har varje medlem en röst.

 

Följande frågor ska förekomma:

 

1. Årsmötets öppnande
2. Justering av närvarolista och röstlängd
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
6. Fastställande av dagordningen
7. Förvaltningsberättelse och årsredovisning
8. Revisorns berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Motioner och propositioner
11. Verksamhetsplan
12. Budget och medlemsavgift
13. Val
A. Ordförande och kassör väljs omlott för en period av 2 år.
B. Tre styrelseledamöter för en period av 2 år
C. En revisor för en period av 1 år
D. Minst 2 ledamöter till valberedning för en period av 1 år.
14. Övriga frågor
15. Mötet avslutas

 

 § 7 EXTRA ÅRSMÖTE

 

Extra årsmöte ska hållas för att behandla särskilda frågor och beslut av årsmöte eller styrelse, eller efter skriftlig begäran från revisorn eller minst hälften av medlemmarna. Det extra årsmötet ska hållas inom sex veckor efter en sådan begäran.
Vid möten får endast de frågor behandlas som varit den direkta orsaken till det extra årsmötet. Kallelse och handlingar i frågorna ska skickas ut till medlemmarna och stödmedlemmarna senast tre veckor före det extra årsmötet.

 

 § 8 VALBEREDNING

 

Valberedningen ska bestå av minst två ledamöter, varav en är sammankallande. Valberedningen väljs av årsmötet. Valberedningen har till uppgift att föreslå om- eller nyval av ordförande, kassör, styrelseledamöter samt revisor. Till valberedningen kan inte en styrelseledamot väljas.
De som ingår i valberedning får inte vara anställda, ha några kopplingar till styrelsen (familj eller släkt) eller själv ha något annat förtroendeuppdrag i föreningen.
Valberedningen ska inhämta samtliga nominerades skriftliga presentationer. Valberedningens förslag, liksom uppgifter om övriga nominerade kandidater, ska lämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas övriga årsmöteshandlingar till årsmötet.

 

 § 9 STYRELSE

 

Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen är näst årsmötet föreningens högsta beslutande organ Den som står under frihetsberövande eller domstolsbeslut får inte vara medlem i styrelsen. Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, kassör och två ledamöter. Styrelsen väljer internt vilken styrelseledamot som tar vice ordförandeposten. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre av dess medlemmar är närvarande Ordförande, viceordförande och kassören måste vara 18 år fyllda. Övriga styrelseledamöter måste vara 15 år fyllda. Styrelsen, som själv bestämmer över sammanträdesordningen, ska sammanträda minst sex gånger per år. Sammanträde ska hållas om minst tre ledamöter eller revisorn så begär.
Vid omröstning tillämpas enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid sluten omröstning, då lotten skiljer. Styrelsen beslutar om tillsättning samt avsättning av verksamhetschef.

 

 § 10 ARBETSGRUPPER

 

Årsmötet eller styrelsen kan utse arbetsgrupper som ansvarar för särskilda arbetsområden inom Tjejzonen.

 

 § 11 REVISION

 

Revisorn ska årligen granska styrelsens samt arbetsgruppernas verksamheter och förvaltning. Revisorn ska kontrollera att beslut fattade på årsmötet och styrelsesammanträdena blir verkställda.
Om föreningens budget överskrider 300 000 kronor ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd.
Revisionsberättelse ska medföljas årsmöteshandlingarna.

 

 § 12 STADGEÄNDRING

 

För stadgeändring krävs beslut med kvalificerad majoritet (2/3) vid årsmöte. För förändring av § 2, 12 eller 13 krävs dock beslut med kvalificerad majoritet (2/3) vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Stadgeändringar är giltiga efter det beslutande årsmötet.

 

 § 13 UPPLÖSNING

 

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra årsmöten, varav ett ska vara ordinarie. Beslut vid röstning om upplösning kräver kvalificerad majoritet (2/3).
Föreningens handlingar ska efter upplösning överlåtas till Stockholms stadsarkiv.
Vid beslut om upplösning ska kvarvarande medel och egendom tillfalla annan ideell förening med liknande ändamål som Tjejzonen, enligt årsmötets beslut.