Forskning

 

Uppsatser och examensarbeten

  • Björkström, Jennifer (2015) ”Barn och unga är rädda för socialtjänsten” En intervjustudie med ideella verksamheter som stöttar barn och unga, magisteruppsats, Institutionen för socialt arbete, Uppsala universitet. Länk: Jennifer Björkström Magisteruppsats HT-15.
  • Steerling, Charlotta (2013) Personlighetsfaktorerna möter ideell arbetstillfredsställelse : En enkätundersökning bland kvinnliga volontärer som arbetar med samtalsstöd, examensuppsats, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, länk: http://www.uppsatser.se/uppsats/747e4e9820/
  • Caringer, Anna-Clara & Robertsson, Karin (2011) Tjejjourer – Funktion och villkor, Examensuppsats, Institutionen för socialt arbete, Ersta Sköndal högskola. Länk: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:424264
  • Hansson, Karin (2011) Att ha någon att prata med” En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12, Magisteruppsats, Uppsala universitet